Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Tìm kiếm

Có quyết toán thuế TNCN cho cá nhận bị tạm hoãn hợp đồng lao động?

Cá nhân từ tháng 6 năm 2016 có văn bản tạm hoãn hợp đồng lao động nhưng các tháng 7 đến tháng 12 năm 2016 vẫn có các khoản thưởng, tại thời điểm quyết toán thuế cá nhân không có ủy quyền Quyết toán thì tổ chức chi trả có tính giảm trừ và quyết toán thuế TNCN cho cá nhận bị tạm hoãn hợp đồng lao động này không? Cán bộ đã chuyển công tác sang chi nhánh khác, trong năm có các khoản thưởng cho cán bộ trong thời gian công tác. Vậy khoản thưởng này có tính chất khấu trừ thuế 10% hay không?

Người hỏi:  Hoàng Văn Văn

Trả lời

<p style="margin: 6pt 0cm; color: rgb(32, 32, 32); font-family: Arial, verdana, &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12px; text-align: justify; line-height: 16pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font face="arial" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">Căn cứ điểm e Khoản 2, Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2015 quy định: Các khoản thu nhập chịu thuế<o:p></o:p></span></font></p> <p style="margin: 6pt 0cm; color: rgb(32, 32, 32); font-family: Arial, verdana, &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12px; line-height: 16pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font face="arial" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">“e) Các khoản tiền thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức…..”<o:p></o:p></span></font></p> <p style="margin: 6pt 0cm; color: rgb(32, 32, 32); font-family: Arial, verdana, &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12px; line-height: 16pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font face="arial" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">Tại điểm a Khoản 2 Điều 8 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 quy định:<o:p></o:p></span></font></p> <p style="margin: 6pt 0cm; color: rgb(32, 32, 32); font-family: Arial, verdana, &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12px; line-height: 16pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font face="arial" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">“Điều 8. Xác định thu nhập chịu thuế từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công.<o:p></o:p></span></font></p> <p style="margin: 6pt 0cm; color: rgb(32, 32, 32); font-family: Arial, verdana, &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12px; line-height: 16pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font face="arial" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">2. Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công<o:p></o:p></span></font></p> <p style="margin: 6pt 0cm; color: rgb(32, 32, 32); font-family: Arial, verdana, &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12px; line-height: 16pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font face="arial" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">a.) Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công được xác định bằng tổng số tiền lương, tiền công, tiền thù lao và các khoản thu nhập khác có tính chất tiền lương, tiền công mà người nộp thuế nhận được trong kỳ tính thuế theo hướng dẫn tại khoản 2, điều 2 Thông tư này.”<o:p></o:p></span></font></p> <p style="margin: 6pt 0cm; color: rgb(32, 32, 32); font-family: Arial, verdana, &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12px; line-height: 16pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font face="arial" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">Tại tiết i Khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của BTC quy định:<o:p></o:p></span></font></p> <p style="margin: 6pt 0cm; color: rgb(32, 32, 32); font-family: Arial, verdana, &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12px; line-height: 16pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font face="arial" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">“Điều 25. Khấu trừ thuế và chứng từ khấu trừ thuế<o:p></o:p></span></font></p> <p style="margin: 6pt 0cm; color: rgb(32, 32, 32); font-family: Arial, verdana, &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12px; line-height: 16pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font face="arial" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">1. Khấu trừ thuế<o:p></o:p></span></font></p> <p style="margin: 6pt 0cm; color: rgb(32, 32, 32); font-family: Arial, verdana, &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12px; line-height: 16pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font face="arial" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">i) Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác:<o:p></o:p></span></font></p> <p style="margin: 6pt 0cm; color: rgb(32, 32, 32); font-family: Arial, verdana, &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12px; line-height: 16pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font face="arial" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác ...hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.”<o:p></o:p></span></font></p> <p style="margin: 6pt 0cm; color: rgb(32, 32, 32); font-family: Arial, verdana, &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12px; line-height: 16pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font face="arial" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">Tại điểm đ Khoản 2 Điều 26 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính quy định:<o:p></o:p></span></font></p> <p style="margin: 6pt 0cm; color: rgb(32, 32, 32); font-family: Arial, verdana, &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12px; line-height: 16pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font face="arial" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">"đ)Tổ chức, cá nhân trả thu nhập chỉ thực hiện quyết toán thuế thay cho cá nhân đối với phần thu nhập từ tiền lương, tiền công mà cá nhân nhận được từ tổ chức, cá nhân trả thu nhập".<o:p></o:p></span></font></p> <p style="margin: 6pt 0cm; color: rgb(32, 32, 32); font-family: Arial, verdana, &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12px; line-height: 16pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font face="arial" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp cá nhân đã có văn bản tạm hoãn hợp đồng lao động nhưng vẫn có khoản tiền thưởng thì đơn vị thực hiện khấu trừ thuế theo mức 10% và thực hiện quyết toán tại biểu 05-2/BK-TNCN.<o:p></o:p></span></font></p> <p style="margin: 6pt 0cm; color: rgb(32, 32, 32); font-family: Arial, verdana, &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 12px; line-height: 16pt; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"><font face="arial" size="2"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">Trường hợp các cá nhân đã chuyển công tác sang chi nhánh khác thì khoản tiền thưởng chi trả cho cá nhân phải khấu trừ 10%</span></font></p>

Người trả lời:  ubndphuongbachquang   10:06:00 11/10/2017

Câu hỏi cùng chủ đề

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 3141198