Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

KẾ HOẠCH Triển khai Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính” thành phố Sông Công năm 2021

10-12-2021 22:00

Căn cứ Kế hoạch số 4322/KH-UBND ngày 09/12/2021 của ƯBND thành phố Sông Công về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính” thành phố Sông Công năm 2021. UBND Phường Bách Quang xây dựng kế hoạch triển khai Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính” thành phố Sông Công năm 2021với những nội dung cụ thể sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân và Nhân dân trên địa bàn phường tham gia thực hiện công tác cải cách hành chính thành phố Sông Công.

- Thông qua cuộc thi, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân và Nhân dân trên địa bàn phường nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cùng chung tay, góp sức trong việc thực hiện chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, góp phần hình thành công dân số, doanh nghiệp số, thúc đẩy phát triển kinh tế số và xã hội số.

- Cuộc thi được tổ chức rộng rãi, khách quan, dân chủ, tiết kiệm và hiệu quả. Phần mềm sử dụng trong cuộc thi được tích hợp với nhiều công cụ, phương tiện thông tin.

II. TÊN GỌI, ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

1. Tên gọi: Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính” thành phố Sông Công năm 2021.

2. Đối tượng dự thi

2.1. Đối tượng tham gia dự thi: Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động đang công tác ở các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn thành phố Sông Công. Người tham gia cuộc thi đang công tác tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được lựa chọn đơn vị phường, xã nơi cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

2.2. Đối tượng không được tham gia dự thi: Thành viên Ban tổ chức, Tổ biên soạn nội dung câu hỏi, bộ phận giúp việc trực tiếp Ban Tổ chức, cán bộ phụ trách kỹ thuật của hệ thống phần mềm thi trực tuyến.

2.3. Trách nhiệm của người dự thi

- Cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân theo yêu cầu trên phần mềm khi tham dự thi thông qua mã định danh của từng cá nhân đăng kí.

- Người dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm với các kiến thức về cải cách hành chính (Danh mục tài liệu kèm theo).

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN VÀ GIẢI THƯỞNG

1. Nội dung thi: Người dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm với các kiến thức về công tác cải cách hành chính trong nội dung các văn bản sau:

- Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính.

- Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước.

- Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

- Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ vê việc tiếp nhận hô sơ, trả kêt quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể Cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021 - 2030.

- Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030.

- Quyết định số 402/QĐ-UBND ngày 19/02/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của các cơ quan Nhà nước tỉnh Thái Nguyên.

- Chương trình hành động số 10/Ctr-TU ngày 15/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình Chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030.

- Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 16/8/2021 của UBND thành phố Sông Công về việc thực hiện Chương trình Chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

- Đề án số 2173/ĐA-UBND ngày 12/7/2021 của UBND thành phố Sông Công về Cải cách hành chính Nhà nước thành phố Sông Công giai đoạn 2021 - 2025.

2. Hình thức dự thi

- Thi trắc nghiệm trực tuyến trên cổng thông tin điện tử thành phố Sông Công.

- Người dự thi truy cập vào trang Web http://songcong.thainguyen.gov.vn vào mục Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính ” thành phố Sông Công năm 2021 và làm theo hướng dẫn dự thi.

3. Thời gian thi: Từ ngày 13/12/2021 đến ngày 26/01/2022, thi trong 02 tuần.

- Tuần thứ Nhất, vào 08h30’ ngày 13/12/2021 đến 16h30’ ngày 19/12/2021, công bố kết quả thi của tuần thứ Nhất vào 08h00’ ngày 20/12/2021.

- Tuần thứ Hai, vào 08h30’ ngày 20/12/2021 đến 16h30’ ngày 26/12/2021, công bố kết quả thi của tuần thứ hai vào 08h00’ ngày 27/12/2021.

4. Cơ cấu giải thưởng

4.1. Giải cá nhân: Ban tổ chức cuộc thi sẽ trao Giấy chứng nhận và tiền thưởng hằng tuần đối với cá nhân đoạt giải theo cơ cấu: 01 giải Nhất; 01 giải Nhì; 01 giải Ba, 05 giải Khuyến khích.

- Giải Nhất: Trị giá 1.000.000 đồng.

- Giải Nhì: Trị giá 800.000 đồng.

- Giải Ba: Trị giá 500.000 đồng.

- Giải Khuyến khích: 300.000 đồng.

4.2. Giải tập thể:

Trên cơ sở tổng hợp kết quả chung của từng phường, xã; UBND thành phố tặng giấy khen và tiền thưởng cho các đơn vị có sổ lượt người tham gia thi nhiều nhất, đảm bảo chất lượng hiệu quả và thành tích cao. Cơ cấu giải tập thể Cuộc thi gồm: 01 giải Nhất; 01 giải Nhì; 01 giải Ba, 05 giải Khuyến khích.

- Giải Nhất: Trị giá 2.000.000 đồng.

- Giải Nhì: Trị giá 1.500.000 đồng.

- Giải Ba: Trị giá 1.000.000 đồng.

- Giải Khuyến khích: 800.000 đồng.

4.3. Hình thức trao thưởng: Tùy theo tình hình thực tế và diễn biến công tác phòng chống dịch COVID-19, Ban Tổ chức sẽ tổ chức hội nghị tổng kết và trao giải bằng hình thức phù hợp.

5. Kinh phí: Từ ngân sách thành phố năm 2021 để tổ chức thực hiện.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thường trực Đảng ủy phường: Chỉ đạo, triển khai tới các đoàn thể chính trị - xã hội, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường tích cực tuyên truyền, phát động Cuộc thi tới đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính"thành phố Sông Công, năm 2021 đạt hiệu quả.

2. Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, Công đoàn cơ quan phường: Tổ chức tuyên truyền, phát động Cuộc thi tới đông đảo cán bộ, hội viên, đoàn viên và Nhân dân hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính " thành phố Sông Công năm 2021 đạt hiệu quả.

 3.  Văn phòng-Thống kê phường: Căn cứ kế hoạch phổ biến đến các ban, ngành của phường. Đảm bảo 100% cán bộ, công chức, Người lao động cơ quan phường tham gia Cuộc thi, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021.

4. Văn hóa- xã hội phường

- Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức hiện đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn, nhân dân các tổ dân phố tham gia Cuộc thi.

- Đăng tải lên trang thông tin điện tử của phường kế hoạch triển khai cuộc thi “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính" thành phố Sông Công năm 2021.

5. Các trường học trên địa bàn phường: Căn cứ kế hoạch, phổ biến đến cán bộ, giáo viên chủ động đăng ký và tham gia cuộc thi; coi đây là một nhiệm vụ của năm học 2021 - 2022, là nhiệm vụ trọng tâm thực hiện công tác cải cách hành năm học 2021 - 2022, là nhiệm vụ trọng tâm thực hiện công tác cải cách hành chính và chương trình chuyển đổi số của Ngành Giáo dục và Đào tạo.

6. Các Tổ dân phố: Tuyên truyền, phát động Cuộc thi tới đông đảo Nhân dân trên địa bàn Tổ tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính" thành phố Sông Công năm 2021 đạt hiệu quả.

Trên đây là Kế hoạch triển khai Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính" thành phố Sông Công năm 2021. UBND phường yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể tổ chức chính trị, tổ chức xã hội, các trường học thuộc phường quản lý và các tổ dân phố triển khai thực hiện; các đơn vị đóng trên địa bàn phường phối hợp triển khai thực hiện để cuộc thi đạt kết quả theo yêu cầu đề ra./.

Nơi nhận:

  • UBND thành phố Sông Công;
  • TT Đảng ủy - HĐND phường;
  • Lãnh đạo UBND phường;
  • Các ban, ngành, đoàn thể chính trị;
  • Cán bộ, công chức, người lao động cơ quan phường;
  • Các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn phường;
  • Các tổ dân phố;
  • Lưu: VT, ( 80 bản).

 

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hưng

Lương Quang Vĩnh
Trực tiếp

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 3140709