Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

28-03-2021 15:09

     Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW của Bộ Chính trị, sáng 27-3, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. 

 Hội nghị trực tuyến được kết nối với điểm cầu Trung ương, Tỉnh ủy và 16 đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ, với tổng số 64 điểm cầu (từ tỉnh đến cấp xã) có trên 9.700 đại biểu tham dự học tập nghị quyết. 

Tại thành phố Sông Công đã tổ chức các các điểm cầu tại Thành ủy - UBND thành phố và UBND các xã, phường để cán bộ, đảng viên  tham dự.

            Tại Hội nghị, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị đã truyền đạt các báo cáo chuyên đề, gồm: Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng; những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia...

            Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

             Hội nghị ở các điểm cầu tại thành phố đều bảo đảm đầy đủ thành phần tham dự, thực hiện nghiêm túc quy định của Hội nghị cũng như đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID – 19.

 

CD

 

 

.Thống kê truy cập

Đang truy cập:3797

Tổng truy cập: 1940803