Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

CHỦ TỊCH

 

Họ và tên: Dương Minh An

Năm sinh: 1962

Chức vụ: Chủ tịch HĐND

Trình độ chuyên môn: Sơ cấp kế toán

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại cơ quan: 0280 3861 711

Điện thoại di động: 0966 549 898

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Họ và tên: Vũ Thị Thúy

Năm sinh: 1971

Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại cơ quan: 0280 386 1711

Điện thoại di động: 0972928880